KATSUSHIKA HOKUSAI – Goten-Yama-Hügel, Shinagawa am Tokaido – Pathos Studio Direkt zum Inhalt